Hieronder de algemene voorwaarden van Voorjaarsmarkt Haarlems Welvaren. 

Als u een stand of een kraam boekt, geeft u aan akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Download de algemene voorwaarden van Voorjaarsmarkt Haarlems Welvaren

Datum en tijd

Tweede paasdag, 13 april 2020 van 10:00 tot 17:00 uur

Locatie

Slachthuisterrein. Oorkondelaan 3, 2033 MN Haarlem

Organisatoren

 • Ardi Uttien. Initiatiefnemer (orthomoleculair therapeut en freelance marketing manager) haarlemswelvaren@gmail.com

 • Michiel Groothuis. Productieleider en Sociaalverbinder De Wijkfabriek

 • Rosa Kant, Gebiedsverbinder Gemeente Haarlem

 • Martijn Kruyver. Slachthuisterrein Burgemeester in opdracht van DPD.

Deelnemer/huurder/standplaatshouder/kraamhouder

Is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hiervoor een e-mailbevestiging voor een heeft gekregen. 

Opbouw -en afbouw tijden 

 • Opbouwen en aanleveren met de auto kan van 8:00 tot 9:00 uur op 13 april 2020. Om 9:30 moeten alle auto’s van het terrein zijn.

 • Afbouwen kan van 17:00 tot 18:00 uur op 13 april 2020. Om 18:30 moeten alle auto’s van het terrein zijn.

 • Houd hierbij de richtlijnen van de verkeersregelaars aan.

 • U dient minimaal een uur voor aanvang de markt aanwezig te zijn om uw kraam of grondplaats in te nemen. Bij wijzigingen wordt u hierover apart bericht.

Standplaatsen  

Elke deelnemer krijgt een plaats toegewezen door de organisatie. Overleg is mogelijk, de organisatie is beslissend.

Kosten en betaling 

De kosten zijn vermeld op de website (www.haarlemswelvaren.nl). Prijzen zijn vooraf bij u bekend. Betaling van de kraam of grondplaats geschiedt voor aanvang van het evenement. 

Aansprakelijkheid en verzekeringen 

De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht zelf

zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor

rekening van de huurder. 

Omschrijving aanbod koopwaar en handel 

Bij aanmelding, via de website of telefonisch, dient u duidelijk te vermelden wat uw branche en koopwaar is. Indien bij betreding van de markt blijkt dat dit afwijkt van uw gemelde branche en koopwaar, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke ontruiming van de standplaats. Restitutie van de standplaatskosten is in dit geval niet mogelijk.

Annuleringen

 • Een annulering dient minimaal 2 weken (uiterlijk 30 maart 2020) van te voren via e-mail te worden gemeld: uw annulering is kosteloos en kan dan verwerkt worden in de deelnemerslijst. U ontvangt hiervan een bevestiging. Zonder bevestiging/bericht is uw annulering niet verwerkt.

 • Binnen 2 weken voor markt afmelden: 100% van het stageld wordt in rekening gebracht. 

 • Bij het niet verschijnen op een evenement zullen de totale kosten van het stageld op u verhaald worden.  

 • Een reden om buiten het annuleringstermijn te annuleren of niet te verschijnen, vernemen wij graag, echter zijn de kosten reeds gemaakt en dienen deze voldaan te worden.

Overige bepalingen

 • U geeft gehoor aan de aanwijzingen van de organisator en medewerkers, brandweer, politie, EHBO, ambulancedienst en andere hulpdiensten.

 • Als u zich niet schikt naar de aanwijzingen wordt u de toezegging op de markt of evenement ontzegd en bent u in overtreding als u doorgaat met verkoop of verdere uitvoering van uw activiteiten. Restitutie van betaalde marktgelden is in dit geval niet mogelijk.

 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren. 

 • Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden. Tevens dient u te voldoen aan de brandveiligheid.

 • De organisatie heeft ten allen tijde het recht, deelnemers die zich niet aan de voorschriften houden, te (doen) verwijderen en op toekomstige evenementen te weigeren. In dit geval bestaat geen restitutie van betaalde gelden.

 • Als u muziek of beeld laat zien tijdens uw presentatie/ verkoop zorgt u zelf voor de juiste contracten bij de Buma Stemra. De organisatie  is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. Buma Stemra, Sena of andere instanties waardoor de auteurswet wordt overtreden. Het volume van het geluid dient zo te zijn dat dit geen hinder en last brengt bij bezoekers en overige standhouders. 

 • Indien u een stroomvoorziening nodig heeft dient dit vooraf bekend te zijn bij de organisatie. Er zal op (acceptabele) afstand een stroompunt aanwezig zijn, of er wordt gebruikt gemaakt van een stroomaggregaat. U dient zelf te voorzien in stroomkabel. Indien, door welke omstandigheden dan ook, deze stroomvoorziening uitvalt of niet voldoet aan het wattage welke u nodig heeft, is de organisatie hiervoor niet aansprakelijk. Er zal getracht worden dit zo snel mogelijk te verhelpen. Mogelijke kosten voor het gebruik van stroom zijn vooraf bij de huurder van een stand- en/of grondplaats bekend. 

 • De huurder van een stand- en/of grondplaats kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.

 • Schade, toegebracht door wind, regen, opwaaiende marktkramen, enz. komen voor risico van de deelnemer van deze voorjaarsmarkt. Beschadiging aan  winkelpanden, ruitbreuk enz., veroorzaakt door de door de standhouder gehuurde kraam, zijn voor rekening van de standhouder. Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten indien dit niet door de kramenbouwer is gedaan.

 • Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en er voor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.

 • Attracties dienen de jaarlijkse keuring te hebben ondergaan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standhouder

 • Als de organisatie overgaat tot het aflassen van de markt of evenement door b.v. zeer slechte weersvoorspellingen en/of andere bijzondere situatie, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht op de website van Haarlems Welvaren (www.haarlemswelvaren.nl), of mondeling tijdens het evenement zelf. Bij dit laatste geval is restitutie van de door de huurder gemaakte kosten niet verhaalbaar op de organisatie.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor  brand, breuk, diefstal of schade, cq. omzetverlies in welke vorm dan ook.

 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.